User Tools

Site Tools


gnd:chllwvhpngghntlg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gnd:chllwvhpngghntlg [2011/07/01 14:54]
gnd
gnd:chllwvhpngghntlg [2011/07/01 14:45] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Navratove/​nostalgicke zanre - pamat a hudba ====
 +
 +Hypnagogický pop, hauntológia a chillwave sa vynorili v priebehu posledných rokov (Hypnagogicky pop pomenovaný v 2009 vo Wire, hauntologia v 2006 na blogu Simona Reynoldsa, chillwave v 2009 na blogu Carlesa) ako hudobné žánre, ktorých spoločným rozmerom je spôsob akým pristupujú ku histórií a pamäti. História je v prvom rade neobjektívna a osobná. Viacej ako oficiálna, písaná alebo kodifikovaná sa tu história chápe ako spomienka, pamäť - takže je vždy rozmazaná, pokrútená,​ nieje možne rozlíšiť medzi fikciou a realitou, medzi falošnou a skutočnou spomienkou. ​
 +
 +Jednotlivé žánre k minulosti pristupujú rôzne - americký chillwave sa pokladá za "​letnú"​ hudbu, je odľahčený,​ pre bezstarostné decká, návrat do šťastnej minulosti 80tých rokov, prežiarená obývačka v sobotné popoludnie. Hudobne sa chillwave odráža od house-u, prípadne hiphopu, nad rovnou rytmikou stavia 80's synťákové plochy a typický vyechovaný spev, ktorý prichádza ako aurálna ozvena priamo z minulosti. \\ Hudobníci: **Memory Tapes, Millionyoung,​ Toro y moi, Blackbird Blackbird, Washed Out, Teen Daze**
 +
 +Rovnako americký je Hypnagogický pop, ktorý hudobne naštartovali Ariel Pink a James Ferraro. Jedná sa o žáner obrátený do minulosti, z ktorej čerpá popkultúrny odpad - až barokový úpadok 80tých rokov poskytuje výživu vo forme útržkov 80's hudby, filmov, estetiky. Tieto sú ako spomienky alebo útržky zážitkov premiešané do psychedelickej koláže, ktorá vzniká v stave hypnagógie kedy sa "​prepočutia a halucinácie napájajú do procesu vznikajúcich snov". Tým že Hypnagogický pop sníva o minulosti, snaží sa vlastne extrapolovať budúcnosť. \\ Hudobníci: **Ariel Pink, Haunted graffiti, Skaters, Ducktails, James Ferraro**
 +
 +Britská návratová verzia je Hauntológia. Oproti chillwave-u a hypnagogickému popu je omnoho konceptuálnejšia - asi najzásadnejšia je tu práca projektu Caretaker - ktorý vydal zásadny album "​Theoretically Pure Anterograde Amnesia"​ - kolekciu šiestich cd, obsahujúcich pesničky z ktorých každá sa venuje inej poruche pamäti u človeka. Hauntológia čerpá opäť z minulosti, avšak ide tu o aurálny žáner hudby, ktorý sa snaží zrekonštruovať pocit ktorý vyvolávajú už zabudnuté spomienky - je to ako pohľad na vyblednutú pohľadnicu z 30tých rokov, ešte obsahuje nejaký náboj, ale stal sa efemérnym, rozplynul sa v ovzduší. Caretaker napríklad konkrétne pracuje s vinylmi starej hudby, ktoré sampluje a modifikáciou pôvodných nahrávok ich necháva zvukovo čoraz viacej vyblednúť,​ až znejú ako ektoplazmatická hudba hrajúca pre duchov v opustenej tančiarni. \\ Hudobníci: **Caretaker,​ Daniel Lopatin, Oneohtrix Point Never, The Focus Group, Demdike Stare, Belbury Poly, Mordant Music**
 +
 +Tu je napísané niečo podobné, ale skrz mystifikáciu:​ http://​apesago.tumblr.com/​post/​962947809/​teen-daze-four-more-years-ep-wonder-beard-tapes
 +
 +Nasledujú videa a útržky anglických popisov ku jednotlivým žánrom. Videá som vyberal s prihliadnutím na kvalitu tracku a takisto na estetiku súvisiacu zo žánrom. Kedže všetky žánre pracujú s minulosťou a spomienkami,​ veľká väčšina videí ide tiež týmto smerom: spomienky blednú, sú nedokonalé,​ minulosť má špeciálne farby, vzniká tam šum, mieša sa do toho popkultúra,​ etc - takže esteticky to je cca 80's video kazetová vec..
 +
 +
 ===Chillwave=== ​ ===Chillwave=== ​
  
-"genre of music where artists are often characterized by their heavy use of effects processingsynthesizersloopingsampling, and heavily filtered vocals with simple melodic linesThe name refers to the influence of New Wave music soundswith nostalgia for 80s synthpop filtered through a distorted lensre-envisioning the era in a more lo-fi sense.+"žáner hudbypre ktorého hudobníkov je charakteristické silné používanie efektového procesingusyntetizátorovsamplovania a veľmi filtrovaných vokálov s jednoduchými melodickými linkamiNázov sa odkazuje na vplyv zvukov ​New Wave hudbya nostalgiou za 80s synthpopom prefiltrovaným skrz poškodenú optikuznovuvynachádzajúc éru v omnoho väčšej ​lo-fi podobe\\ http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Chillwave
-http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Chillwave+
  
-“sounds like something playing in the background of an old VHS cassette that you found in your attic from the late ’80s/90s.” +"Znie ako niečo čo hrá na pozadí starej ​VHS kazety z 80s / 90s, ktorú si našiel na povale." \\ http://​blogs.wsj.com/​speakeasy/​2010/​03/​13/​is-chillwave-the-next-big-music-trend/​
-http://​blogs.wsj.com/​speakeasy/​2010/​03/​13/​is-chillwave-the-next-big-music-trend/​+
  
 {{http://​www.youtube.com/​v/​0Gqh4e1S6j0?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​C08ucWQ6tCo?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​0Gqh4e1S6j0?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​C08ucWQ6tCo?​.swf?​560x349}}
Line 13: Line 26:
 ===hypnagogic pop=== ===hypnagogic pop===
  
-"Hypnagogic ​pop is pop music refracted through the memory of a memoryIt draws its power from the 1980s pop culture into which many of the genre'​s players were bornand which is only now being factored into underground music as spectral influenceHypnagogic realms are the ones between waking and sleepingliminal zones where mis-hearings and hallucinations feed into the formation of dreams."+"Hypnagogický ​pop je pop deformovaný spomienkou na spomienkuSvoju silu čerpá z popkultúry 80tých rokovdo ktorej sa narodilo mnoho hudobníkov tohto žánru, pričom je jej špeciálny vplyv až teraz zapracovávaný do undergroundovej hudbyHypnagogické stavy sa nachádzajú medzi bdelosťou a spánkomkedy sa prepočutia a halucinácie napájajú do procesu vznikajúcich snov."
  
-"​... ​the headspace of the moment just before you go to sleep as childwhile somewhere in the distance the sounds of pop and disco come muffled through the wall and infiltrate your subconsciousIn keeping with this idea of being haunted by pop, his back catalogue is populated by revenant 1980s forms freed from their historical +" ... mentálny priestor v momente kedy ako dieťzaspávatezatiaľčo vaše podvedomie infiltrujú stenami tlmené zvuky vzdialeného popu a diska ... V súlade s myšlienkou,​ že ho straší ​pop, je jeho katalóg releasov obsadený zmrtvychvstalými formami z 80tých, ktoré boli oslobodené od ich historického kontextuslimer z Krotiteľov duchovsurf filmy točené rovno na video, TV večerestaré diely Beverly ​Hills 90210.
-contextslimers from Ghostbustersstraight-to-video surf movies, TV dinnersold episodes of Beverley ​Hills 90210."+
  
 +"​Hypnagogický pop fetišizuje už nemódne média svojej mladosti, vydávajúc albumy na kazetách, oslavujúc éru videa, posadnutý potenciálom fotokopírovacieho umenia devalvovať realitu. Mnoho z hlavných predstaviteľov žánru vydáva svoje nahrávky v surových čierno-bielých Xeroxovaných obaloch, ktoré pripomínajú pocit nesformovanej hudby, pričom preberajú vzhľad zahmlených hlbín kryštáľovej gule. V Hypnagogickom pope, je šum pásky a atmosféra pozadia často zosilnená ... zvýrazňujúc tak aspekt naschvál degradovaného alebo prepočutého popu. Držiac sa svojho vzniku, znie často ako ozvena, ako after-image,​ pričom jeho hráči používajú moderné nástroje na cestu časom - dróny, improvizácie,​ pásky presýtene efektmi, tak aby zosilnili jeho moc snívať o budúcnosti a zároveň ho zachrániť z nadvlády hodnôt špecifických pre minulú éru."
  
-"​Hypnagogic pop fetisises the outmoded media of its infancy, releasing albums on cassette, celebrating the video era and obsessing over the reality-scrambling potential of photocopied art. Many of the main players' ​recordings come with crude black and white Xeroxed artworkparalleling the inchoate feel of the music while taking on the appearance of the smoky depths of a crystal ball. In Hypnagogic poptape hiss and background atmospherics are often amplified ​... thus highlighting the aspect of deliberately degraded or misheard pop. In keeping with its genesis, it often sounds like an echo, an after- image, with.the players using modern time-traveling tools - drone, improvisation,​ FX-saturated tape - in order to amplify its powers of future dreaming while rescuing it from the thrall of era-specific values."+Childhood's sendDavid KeenanWire \\ http://​gondapeter.sk/​files/​hypnagogic_pop_-_wire306.pdf
  
 +{{http://​www.youtube.com/​v/​oc_CMLGkBuE?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​_KV5ZsEcWVs?​.swf?​560x349}}
  
 +{{http://​www.youtube.com/​v/​obFfymEHZOQ?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​R94EQHBWH14?​.swf?​560x349}}
  
-Childhood'​s send, David Keenan, Wire 
  
-http://​gondapeter.sk/​files/​hypnagogic_pop_-_wire306.pdf+=== Hauntology ===
  
-{{http://​www.youtube.com/​v/​oc_CMLGkBuE?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​_KV5ZsEcWVs?​.swf?​560x349}} +"​Hauntológia je typ hudby, ovplyvnený BBC Rádiofonickým Workshopom a nejasným pocitom ohrozenia počas studenej vojny, ktorý je prítomný v náučných filmoch z 80tých, spolu s priznaným vplyvom "​library music" rovnako vo zvuku ako dizajne obalovKoncept toho ako si ľudia ​iných dekádach predstavovali budúci svet je tu kľúčovým prvkom ku hauntologického zvuku." \\ http://www.last.fm/tag/hauntology/wiki
-{{http://www.youtube.com/v/obFfymEHZOQ?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​R94EQHBWH14?​.swf?​560x349}}+
  
 +"​polo-zmazaná alebo ešte nedosiahnutá forma piesne ... prípravný,​ ektoplazmatický zvuk ... kvôli niečomu mi evokuje seanse -- prízračný,​ akoby zo záhrobia, bez hocakej pevnej formy, len temné emanácie ... "​hauntológia"​ je moj prvý tip na názov, pre Derridovskú spektrálnu rezonanciu, ale možno existuje nejaký výstižnejší - alebo naopak s väčšou príchuťou fantazmagórie a amorfnosti .." \\ http://​blissout.blogspot.com/​2006_01_01_blissout_archive.html#​113701396205302384
  
-=== Hauntology ===+"Čo majú všetxi umelci spoločné je prístup ku minulosti, ktorý nieje len jednoduchou re-apropriáciou alebo pastišou. Hauntológia je radikalné odlišný vzťah ku minulosti, ktorej stratené možnosti nás strašia až do dnes ako ich nerealizovaný potenciál. Je to táto paradoxná predstava hudby, ktorá nikdy neprišla, predstava iných, možných svetov, ktoré by stále mohli existovať, alebo možno ešte len prísť, ktorá konštituuje centrálnu vlastnosť umelcov zoskupených pod hlavičkou hauntológie."​ \\ http://​www.nightoftheworld.com/​writingfiles/​hauntprimer.html 
 + 
 + 
 +**o caretakerovej hudbe  (theoretically pure anterograde amnesia)**
  
-"Hauntology is type of musicinfluenced by the BBC Radiophonic Workshop and the vague sense of cold war dread present in public information films from the 1980salong with an acknowledged debt in both sound and sleeve design from library musicThe concept of what people in previous decades imagined the future would be like is key element of the hauntology sound."+"Aurálna štúdia vyblednutých spomienok, ​prízračných stop zvukuktorá je preložená do tesne vrstvených kúskovktoré v sebe obsahujú prvky dávno zabudnutých piesní a ozvien detstvaČo je tak zásadné na tejto nahrávke je ako sú tracky konzistentne úžasné, udžiavajúc takmer hyperreálnu narkózu od začiatku ​až do konca ... Obrovská cesta do najtemnejších zákuti psychiky."
  
-http://www.last.fm/tag/hauntology/wiki+"​Snažil som sa spraviť kolekciu, ktorá by bola veľmi ťažko zapametateľná,​ v mnohých ohľadoch audio hmlu. Snažiť sa uchopiť myšlienku ale každý krát zlyhať"​ \\ 
 +http://www.tinymixtapes.com/features/james-kirby-caretaker
  
-"​half-erased or never-quite-attained songform ​... apparational,​ ectoplasmic sound ... makes me think of seances for some reason -- eerie, sort of position normal from beyond the grave, no solid form whatsoever, just tenebrous emanations ... "​hauntology"​ is my early bid for a name, for the Derrida spectrality resonance, but there must be a snappier--or conversely, more phantasmal and amorphously flavorful one .. "+{{http://​www.youtube.com/​v/​k12yADJJWjU?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​mMawfy7mgrs?​.swf?​560x349}}
  
-http://blissout.blogspot.com/2006_01_01_blissout_archive.html#​113701396205302384+{{http://www.youtube.com/v/​-RFunvF0mDw?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​ySeXihaEqZY?​.swf?​560x349}}
  
gnd/chllwvhpngghntlg.1309524892.txt.gz · Last modified: 2011/07/01 12:54 (external edit)